? لیست برنامه های نرم افزار MATLAB در ارتباط با مهندسی شیمی - PETROLMAN

PETROLMAN

لیست برنامه های نرم افزار MATLAB در ارتباط با مهندسی شیمی


لیست برنامه هایی که با نرم افزار

MATLAB در ارتباط با مهندسی شیمی قابل نوشتن می باشد

دانشجویان عزیزی که متقاضی بر نامه های مرتبط با مهندسی شیمی با نرم افزار MATLAB  در لیست زیر می باشند و یا اینکه برنامه ای در ارتباط با مهندسی شیمی مورد نظر آنهاست که در این لیست موجود نمی باشد می توانند برای در خواست برنامه مورد نظر با شماره 09151887874 با مدیر وبلاگ تماس حاصل نمایند و برنامه مورد نظر خود را درخواست کنند.

  • ·        هزینه مربوط به برنامه ها به صورت توافقی می باشد .
  • ·        برنامه های ارسالی به صورت فایل اجرا شده توسط برنامه مطلب برای شما ارسال می شود.
  • ·        برای هر برنامه یک یا دو مثال اجرا شده با برنامه، همراه برنامه ارسال می شود.
  • ·        برنامه ارسال شده برای هر نفر به صورت منحصر به فرد میباشد و برنامه ارسال شده از نظر شکل ساختاری با برنامه ارسال شده برای فرد دیگری متفاوت است.

Esmailzadeh.esmail@yahoo.com

 


 

کد برنامه درخواستی

برنامه

 هزینه (تومان)

101

برنامه محاسبه فشار نقطه حباب مایع برای محلول آرمانی

102

برنامه محاسبه فشار نقطه شبنم برای محلول آرمانی

103

برنامه محاسبه اجزاء مولی فازهای گاز و مایع برای یک محلول آرمانی

104

برنامه محاسبه ثابت تعادل اجزاء(K) به روش wilson

105

برنامه محاسبه ثابت تعادل اجزاء(K) به روش Standing

106

برنامه محاسبه ضریب اصطکاک با استفاده از معادله کلبروک

107

برنامه محاسبه مکان هندسی ریشه های یک سیستم کنترلی

108

برنامه رسم پاسخ ضربه ای یک سیستم با تابع تبدیل مرتبه دوم مشخص به ازای مقادیر مختلف کسی

109

برنامه محاسبه و رسم پاسخ پله ای واحد سیستمی با تابع تبدیل مشخص

110

برنامه محاسبه حجم یک مخلوط گازی با استفاده از معادله واندروالس

111

برنامه محاسبه حجم و ضریب تراکم پذیری در فشار و دماهای مختلف با استفاده از معادله peng Robinson

112

برنامه تبدیل واحد های فشار (mmhg,psi,pa,…) به یکدیگر

113

برنامه تبدیل واحد های دما (C,K,F,R) به یکدیگر

114

برنامه حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی به روش اویلر(رانگ کاتای مرتبه اول)

115

برنامه حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی به روش اویلر اصلاح شده (رانگ کاتای مرتبه دوم)

116

برنامه حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی به روش رانگ کاتای مرتبه سوم

117

برنامه حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی به روش رانگ کاتای مرتبه چهارم

118

برنامه میانیابی به روش لاگرانژ

119

برنامه محاسبه عددی ریشه های معادلات جبری به روش نصف کردن

120

برنامه محاسبه عددی ریشه های معادلات جبری به روش وتری

121

برنامه حل عددی دستگاه معادلات به روش ژاکوبی

122

برنامه انتگرال گیری با استفاده از روش عددی ذوزنقه ای

123

برنامه انتگرال گیری با استفاده از روش عددی سیمپسون 3/1

124

برنامه انتگرال گیری با استفاده از روش عددی سیمپسون 8/3