? دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک ۱ - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک ۱


گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک 1

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

آونگ ساده

0.812

دانلود

اندازه گیری

0.628

دانلود

اندازه گیری شتاب جاذبه زمین

0.494

دانلود

اندازه گیری ضریب اصطکاک

0.477

دانلود

اندازه گیری فشار هوا با استفاده از قانون بویل و ماریوت

0.398

دانلود

 

برآیند گیری نیرو ها

0.512

دانلود

تعیین ضریب ثابت فنر و به هم بستن فنر ها به صورت سری و موازی

0.451

دانلود

 

حرکت پرتابی

0.831

دانلود

حرکت نوسانی فنر

0.483

دانلود

قانون هوک

0.895

دانلود

****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***