? دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی عمومی - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی عمومی


گزارش کارهای شیمی عمومی

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

0.368

دانلود

اندازه گیری سختی آب

0.475

دانلود

تعیین جرم مولکولی با استفاده از نزول نقطه انجماد

0.222

دانلود

 

تیتراسیون

0.429

دانلود

سنتیک شیمیایی

(بررسی اثر غلظت بر روی سرعت واکنش)

0.440

دانلود

 

کروماتو گرافی کاغذی

0.564

دانلود


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***