? دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی آلی - PETROLMAN
X
تبلیغات
زولا

PETROLMAN

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی آلیگزارش کارهای آزمایشگاه شیمی آلی

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

 

استخراج از جامدات

0.626

دانلود

 

اندازه گیری نقطه جوش به وسیله تقطیر ساده

0.429

دانلود

 

بررسی مخلوط های آزئوتروپ یا همجوش

0.371

دانلود

 

تقطیر ساده

0.514

دانلود

 

سنتز صابون

0.595

دانلود

 

سنتز فوماریک اسید از مالئیک اسید

0.699

دانلود

 

کریستالیزاسیون

0.584

دانلود

 

تعیین نقطه جوش

0.443

دانلود

 

اندازه گیری نقطه ذوب

0.320

دانلود

 

واکنش های استخلافی نوکلوفیلی

0.386

دانلود

 

واکنش های استیلاسیون

0.624

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***