? دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه انتقال حرارت - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه انتقال حرارت


گزارش کار های آزمایشگاه انتقال حرارت

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

هدایت حرارتی

1.24

دانلود

 

انتقال حرارت جابجایی

1.22

دانلود

 

انتقال حرارت تششعی

0.558

دانلود

 

مبدل حرارتی

1.34

دانلود

 

بستر روان

0.89

دانلود


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***