? دانلود هند بوک پری - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود هند بوک پری


دانلود هند بوک پری برای مهندسان شیمی 

 

 

 


 

 

 

 

 

جهت دانلود فصل های مختلف این هندبوک بروی گزینه مربوطه کلیک نمایید.فصل اول   

Conversion Factors and

Mathematical Symbols*


فصل دوم

Physical and Chemical Data*


فصل سوم


Mathematics*


فصل چهارم

Thermodynamics


فصل پنجم


Heat and Mass Transfer
فصل ششم

Fluid and Particle Dynamics


فصل هفتم

Reaction Kinetic
فصل هشتم


Process Control


فصل نهم


Process Economics