? دسته‌بندی گزارش کار های مهندسی شیمی - PETROLMAN
X
تبلیغات
رایتل

PETROLMAN

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه عملیات واحد

****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

گزارش کارهای آزمایشگاه عملیات واحد

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

برج تقطیر

2.07

دانلود

 

جذب گاز

1.75

دانلود

 

استخراج از جامدات

 

1.08

دانلود

خشک کن دوار

0.644

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه کنترل فرآیند


گزارش کارهای کنترل فرآیند

عنوان گزارش کار

 

حجم فایل

 (MB)

دریافت فایل

کنترل سطح و جریان

2.44

دانلود

 

کنترل مدار الکتریکی

2.50

دانلود

 

کنترل فشار

2.171

دانلود

 

کنترل دما

1.51

دانلود


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه انتقال حرارت


گزارش کار های آزمایشگاه انتقال حرارت

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

هدایت حرارتی

1.24

دانلود

 

انتقال حرارت جابجایی

1.22

دانلود

 

انتقال حرارت تششعی

0.558

دانلود

 

مبدل حرارتی

1.34

دانلود

 

بستر روان

0.89

دانلود


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه مکانیک سیالات


گزارش کارهای مکانیک سیالات

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

افت فشار

1.75

دانلود

 

پمپ ها

0.965

دانلود

 

شدت جریان

1.125

دانلود

 

شناوری

0.708

دانلود


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی آلیگزارش کارهای آزمایشگاه شیمی آلی

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

 

استخراج از جامدات

0.626

دانلود

 

اندازه گیری نقطه جوش به وسیله تقطیر ساده

0.429

دانلود

 

بررسی مخلوط های آزئوتروپ یا همجوش

0.371

دانلود

 

تقطیر ساده

0.514

دانلود

 

سنتز صابون

0.595

دانلود

 

سنتز فوماریک اسید از مالئیک اسید

0.699

دانلود

 

کریستالیزاسیون

0.584

دانلود

 

تعیین نقطه جوش

0.443

دانلود

 

اندازه گیری نقطه ذوب

0.320

دانلود

 

واکنش های استخلافی نوکلوفیلی

0.386

دانلود

 

واکنش های استیلاسیون

0.624

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه


گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

PH متری

 

0.494

دانلود

اندازه گیری سختی آب

 

0.352

دانلود

اندازه گیری یون CLمنفی به روش موهر

 

0.432

دانلود

بررسی روش ولهارد

(اندازه گیری گرم NaClدر نمونه مجهول)

 

0.334

 

 

دانلود

 

تیتراسیون اکسایش کاهش

 

0.342

دانلود

کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی

 

0.369

دانلود

هدایت سنجی

0.416

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه شیمی عمومی


گزارش کارهای شیمی عمومی

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

0.368

دانلود

اندازه گیری سختی آب

0.475

دانلود

تعیین جرم مولکولی با استفاده از نزول نقطه انجماد

0.222

دانلود

 

تیتراسیون

0.429

دانلود

سنتیک شیمیایی

(بررسی اثر غلظت بر روی سرعت واکنش)

0.440

دانلود

 

کروماتو گرافی کاغذی

0.564

دانلود


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***


دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی فیزیک


گزارش کار های شیمی فیزیک

عنوان گزارش کار

حجم فایل (MB)

دریافت فایل

اثر قدرت یونی محیط بر روی حلالیت

0.308

دانلود

اندازه گیری  اسید بنزویک

0.406

دانلود

اندازه گیری ارزش آبی کالریمتر

0.465

دانلود

رسم دیاگرام حلالیت آب فنل و تعیین نقطه بحرانی انحلال

0.366

دانلود

 

رسم منحنی ضریب شکست بر حسب جزء مولی

0.361

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک ۱


گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک 1

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

آونگ ساده

0.812

دانلود

اندازه گیری

0.628

دانلود

اندازه گیری شتاب جاذبه زمین

0.494

دانلود

اندازه گیری ضریب اصطکاک

0.477

دانلود

اندازه گیری فشار هوا با استفاده از قانون بویل و ماریوت

0.398

دانلود

 

برآیند گیری نیرو ها

0.512

دانلود

تعیین ضریب ثابت فنر و به هم بستن فنر ها به صورت سری و موازی

0.451

دانلود

 

حرکت پرتابی

0.831

دانلود

حرکت نوسانی فنر

0.483

دانلود

قانون هوک

0.895

دانلود

****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه فیزیک ۲


گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک 2

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

بدست آوردن مقاومت داخلی ولت متر

0.330

دانلود

بررسی قانون اهم به وسیله رئوستا

0.335

دانلود

به هم بستن مقاومت های موازی

0.328

دانلود

به هم بستن خازن ها

0.459

دانلود

به هم بستن مقاومت ها

0.742

دانلود

تعیین مقاومت به وسیله پل وتسون

0.768

دانلود

شارژ و دشارژ خازن ها

0.395

دانلود

قانون کیر شهف

0.316

دانلود

****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***