+ پروژه های برآورود اقتصادی فرآیند های شیمیایی
پروژه های اقتصاد و طراحی کارخانه (برآورد اقتصادی فرآیند های شیمیایی) کلیه دانشجویانی که پروژه اقتصاد دارند می توانند با مدیر وبلاگ تماس بگیرند و کسانی که پروژه آماده می خواهند به ادامه مطالب بروند. ادامه مطالب پروژه برآورد اقتصادی فرآیند تولید سیکلو هگزان این پروژه دارای مشخصات زیر می باشد: 1-فایل HYSYS 2-طراحی و سایزینگ کلیه تجهیزات 3- برآورد هزینه کلیه تجهیزات 4- محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم , سرمایه گذاری ثابت (FCI),سرمایه در گردش (WCI), سرمایه کل(TCI) , کل هزینه تولید (TPC) 5- و کلیه محاسبات مورد نیاز برای یک پروژه اقتصاد شماره تماس 09151887874 پروژه برآورد اقتصادی فرایند تولید اتیلن بنزن این پروژه دارای مشخصات زیر می باشد: 1-فایل HYSYS 2-طراحی و سایزینگ کلیه تجهیزات 3- برآورد هزینه کلیه تجهیزات 4- محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم , سرمایه گذاری ثابت (FCI),سرمایه در گردش (WCI), سرمایه کل(TCI) , کل هزینه تولید (TPC) 5- و کلیه محاسبات مورد نیاز برای یک پروژه اقتصاد شماره تماس 09151887874 پروژه برآورد اقتصادی فرایند تولید آنیلین این پروژه دارای مشخصات زیر می باشد: 1-فایل HYSYS 2-طراحی و سایزینگ کلیه تجهیزات 3- برآورد هزینه کلیه تجهیزات 4- محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم , سرمایه گذاری ثابت (FCI),سرمایه در گردش (WCI), سرمایه کل(TCI) , کل هزینه تولید (TPC) 5- و کلیه محاسبات مورد نیاز برای یک پروژه اقتصاد شماره تماس 09151887874


جمعه 28 بهمن 1390

عنوان آخرین یادداشتها